SZKOŁA PODSTAWOWA ENTE

SZKOŁA PODSTAWOWA ENTE

 

Szkoła eNTe (szkoła przyjazna edukacji domowej) - w ciągłym ruchu, zmianie, często ewaluujemy swoją pracę, wyciągamy wnioski i ulepszamy. Cenimy sobie pracę grupową, rozwijanie kompetencji miękkich. Naszym celem jest nauczenie uczniów uczenia się - samodzielności w wybieraniu sobie obszarów rozwoju i umiejętnego dążenia do swoich celów, ich analizy, weryfikacji i ewentualnego dopasowywania do nowych pomysłów, zmieniających się warunków.

 

Klasy 1-3 mamy zarówno w nauczaniu tradycyjnym, jak i w systemie nauczania pozaszkolnego. W systemie tradycyjnym stawiamy przede wszystkim na umiejętności interpersonalne (umiejętność nawiązywania, podtrzymywania relacji, rozwiązywania konfliktów, empatia) oraz wiary we własne możliwości (osiąganej poprzez samodzielność w myśleniu i działaniu - wybieranie metod, czasu, partnerów do uczenia się, tutoring rówieśniczy, planowanie własnej pracy, akceptację popełnianych błędów i wyciąganie z nich wniosków). 

ENTE kalsy 1 - 3
ENTE zajęcia
 

Od 4 klasy mamy już tylko zajęcia w ramach nauczania pozaszkolnego - pracujemy blokowo - codziennie rano odbywają się zajęcia z zakresu przygotowania do egzaminu ósmoklasisty -matematyki, polskiego, angielskiego oraz niemieckiego jako języka mniejszości narodowej (w tym historia i kultura Wrocławia, literatura niemieckojęzyczna), rosyjskiego dla klas 7-8, body soul (zajęcia o dojrzewaniu, dorastaniu, emocjach, postawach itp), a po przerwie obiadowej mamy międzyprzedmiotowe projekty rozwijające umiejętności miękkie + przygotowujące  do egzaminów końcoworocznych (zdawanych przez cały rok) i zajęcia sportowe. 

 

Uczniowie w każdym roku zdają egzamin ustny i pisemny z każdego przedmiotu (oprócz artystycznych i sportowych). W ramach egzaminu ustnego zwykle uczniowie prezentują własne projekty i rozmawiamy o nich. Egzaminy pisemne są indywidualne i mogą sprawdzać wiedzę, jak np. z geografii trzeba się nauczyć rzek, miast, jezior itd.(wcześniej jest podawany zakres) i umiejętności np. czytania/interpretowania map fizycznych, historycznych, czytania grafów pogody, rozwiązywania zadań, interpretacji zjawisk przyrodniczych i zastosowania ich w życiu codziennym (uczniowie wcześniej znają rodzaje zadań), w klasach starszych rozprawki na zadane tematy.  Niektóre zajęcia prowadzimy w języku angielskim, ponieważ współpracujemy też z nauczycielami nieznającymi języka polskiego.   

ENTE uczniowie
ENTE